ESZA logo

Tájékoztatás a L’ROY BISTRO KFT. adatkezeléséről

1. Bevezetés

A L’roy Bistro Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., cégjegyzékszám: Cg.01-09-273722, a továbbiakban L’ROY BISTRO KFT.) az általa gyűjtött, hozzá beérkezett személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, és mint ilyen az alábbiakban összefoglalt elvek mentén végzi adatkezelői tevékenységét.

A L’ROY BISTRO KFT. adatkezelői tevékenysége során akként jár el, hogy minden esetben megfeleljen a Magyarországon hatályos nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletben (GDPR) foglaltaknak.

A L’ROY BISTRO KFT. elkötelezett alkalmazottai, partnerei személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

2. Fogalmak

A jelen tájékoztatóban előforduló adatvédelmi szakkifejezések alatt a jogszabályok alapján az alábbiak értendők.

Személyek:

Legfontosabb egyéb fogalmak:

3. Az adatkezelés jogalapja, az érintett jogai

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak. Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettről gyűjtjük, a L’ROY BISTRO KFT. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a minimálisan az adatkezelőnek és az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének elérhetőségeit, illetve a személyes adatok tervezett kezelésének célját, valamint az adatkezelés jogalapját. Szükség esetén egyéb kiegészítő információkról is tájékoztatjuk, pl. az adatok tárolásának időtartamáról, az érintett hozzáférésének lehetőségéről, a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről, panasz benyújtásának fórumáról.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzési célból történő kezelése ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha (1) az érintett vitatja az adat pontosságát, (2) az adatkezelés jogellenes, (3) az érintett jogi igényék érvényesítése céljából igényli az adatokat, de az adatkezelés célja már nem áll fenn, (4) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

4. Adatbiztonság

A L’ROY BISTRO KFT. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

A L’ROY BISTRO KFT. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A L’ROY BISTRO KFT. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a L’ROY BISTRO KFT. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

A L’ROY BISTRO KFT. által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez az érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

5. Egyéb rendelkezések

A személyes adatokról az információadásra, – törlésre, – helyesbítésre 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a L’ROY BISTRO KFT. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, az adatvédelmi hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a L’ROY BISTRO KFT.-t.

A www.leroybistro.hu weboldalon (és kapcsolódó oldalain) tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látógató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, webes keresők, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a L’ROY BISTRO KFT. webhelyén. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A L’ROY BISTRO KFT. adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

A L’ROY BISTRO KFT. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintetettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.